Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka (ročné predplatné) PDF

Beenode.cz Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka (ročné predplatné) Image
Hledáte knihu Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka (ročné predplatné)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu beenode.cz
Ročné predplatné garantovaných informácií.Príručka, ktorá Vám pomôže vykonávať všetky typy dozorných činností na stavbe jednoduchšie a s väčšou istotou. Je určená pre osoby vykonávajúce autorský dozor, odborný autorský dohľad, stavebný dozor, technický dozor, stavbyvedúceho, firmy zaoberajúce sa inžinierskou, investičnou, dodávateľskou a zhotoviteľskou činnosťou a pre všetkých pôsobiacich v danej oblasti. Obsah1. Obsah, úvod2. Aktuálne informácie•Aktuálne právne predpisy •Plánované zmeny v stavebnom zákone•Novela trestného zákona z pohľadu stavebníctva•V yjadrenie k novele zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá•V yjadrenie k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS•K Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní3. Autorský dozor a odborný autorský dohľad•Autorský dozor •Odborný autorský dohľad •Kontrola súladu projektov pre realizáciu diela a realizovaného diela s architektonickým návrhom a s projektom pre stavebné povolenie •Spolupráca autorského dozoru a odborného autorského dohľadu pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie, so stavebným dozorom stavebníka a s technickým dozorom objednávateľa •Postup pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie prikladanej k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením •Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby •Oceňovanie výkonov autorského dozoru a odborného autorského dohľadu 4. Stavebný dozor stavebníka•Výkony vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou •Zmluvné zabezpečenie a vzory zmlúv na výkon stavebného dozoru podľa Obchodného zákonníka, podľa Občianskeho zákonníka a vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti technického dozoru podľa Zákonníka práce •Súčinnosť stavebného dozoru pri riešení dodatkov k projektu •Plnenie podmienok stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu •Spolupráca so stavebníkom a so zhotoviteľom projektovej dokumentácie •Sledovanie stavebného denníka •Účasť na kolaudačnom konaní •Oceňovanie výkonov stavebného dozoru 5. Technický dozor objednávateľa•Výkony technického dozoru •Zmluvné zabezpečenie technického dozoru a vzor zmluvy na výkon činnosti technického dozoru podľa Obchodného zákonníka, podľa Občianskeho zákonníka a vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti technického dozoru, vzor zmluvy o technickej pomoci •Spolupôsobenie technického dozoru pri vypracovaní projektu pre stavebné povolenie a realizačných projektov a vzory zmlúv o dielo na zhotovenie dokumentácie pre územné konanie, investorského zámeru, projektu pre stavebné povolenie, realizačných projektov, projektu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačných projektov (doplnené o praktické skúsenosti a odporúčania), Projektové práce pre zahraničných odberateľov, Zmluvné zabezpečenie projektových prác pre zahraničných odberateľov podľa honorárových poriadkov, Zmluvy na projektové práce pre zahraničných odberateľov na základe zmluvných podmienok FIDIC •Prerokovanie vypracovaného projektu pre stavebné povolenie s dotknutými subjektami za účelom vydania stavebného povolenia - Sústava stavebných úradov, Špeciálny stavebný úrad pre stavby dráhy a stavby na dráhe, Špeciálne stavebné úrady pre pozemné komunikácie •Účasť technického dozoru na príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok pre výber zhotoviteľa diela •Činnosť technického dozoru v procese prípravy a uzavierania zmlúv na zhotovenie stavby vrátane príloh - vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnej časti, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie technologickej časti stavby, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie prevádzkového súboru alebo časti prevádzkového súboru, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavebného objektu alebo časti stavebného objektu, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie montáže, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie čiastkových prác pre stavbu, vzor zmluvy o vykonaní čiastkových prác pre stavbu, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre výberové konanie na zhotoviteľa stavby, vzor kúpnej zmluvy, vzor zmluvy o dielo na odstránenie stavby; vzory dokladov a dokumentov - zápis o odovzdaní staveniska, zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá, zápis z operatívnej porady vedenia stavby, zápis z kontrolnej porady, návrh stavebnej zmeny, zápis z prerokovania stavebnej zmeny, protokol o schválení stavebnej zmeny, doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov, kontrola platobných dokladov, zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov, zápis o prerokovaní projektu pre stavebné povolenie so stavebníkom, zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu rozpracovanosti, zápis o prerokovaní realizačných projektov v štádiu pred dokončením, protokol o ukončení komplexného vyskúšania, protokol o výsledkoch merania jednotlivých parametrov pri garančných skúškach, protokol o ukončení garančných skúšok, protokol o ukončení búracích prác, protokol z kontroly čiastkového plnenia zhotoviteľa stavby, protokol o potvrdení cenových rozdielov v dôsledku zmeny kurzu eura voči cudzím menám a štátom vyvolaných zmien, žiadosť o povolenie na osobitné užívanie komunikácií, potvrdenie o preskúšaní komína, protokol o odovzdaní a prevzatí pomocnej konštrukcie – lešenia, povolenie na vykonanie zváračských prác v prevádzkovom objekte, zápis o odovzdaní stavebnej pripravenosti k montáži, zápis o odovzdaní montážneho pracoviska, zápis o prevzatí stavebnej pripravenosti k montáži a o odovzdaní montážneho pracoviska, doklad o splnení podmienok, kladených na umelé osvetlenie, doklad o zabezpečení výkonu stavebného dozoru, protokol o skúške betónu v tlaku, protokol o vykonaní tlakovej skúšky pevnosti potrubia, protokol o vykonaní tlakovej skúšky tesnosti potrubia, protokol o vykonaní tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti potrubia kvapalinou, protokol o vykonaní doplňujúcej tlakovej skúšky tesnosti potrubia plynom, dohoda o podmienkach predčasného užívania stavebných objektov alebo ich častí, zápis o vykonaní kvalitatívnej kontroly stavebných objektov alebo ich častí, dohoda o podmienkach predčasného prevádzkovania prevádzkových súborov alebo ich častí, zápis o vykonaní kvalitatívnej kontroly prevádzkových súborov alebo ich častí, žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo časti stavby, splnomocnenie pre fyzickú osobu, ktorá zabezpečuje činnosti, súvisiace s kolaudáciou alebo s povolením na predčasné užívanie stavby alebo časti stavby, protokol o vykonaní vykurovacej skúšky, protokol o vykonaní tesnostnej skúšky kanalizácie, manipulačný poriadok odlučovača tuku, manipulačný poriadok odlučovača ropných látok Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa projektovejdokumentácie (projektanta)Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodetaprojektantaVzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľaObchodného zákonníka, Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v proceseodovzdania a prevzatia stavby•Dodržiavanie podmienok vydaných stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu •Postup pri riešení zmien realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie •Spolupôsobenie technického dozoru pri zabezpečovaní dodatkov k realizačným projektom •Kontrola oceňovacích podkladov a platobných dokladov •Sledovanie stavebných denníkov •Spolupráca technického dozoru s obchodnými partnermi a s orgánmi štátnej správy a samosprávy •Kontrolné a preukazné skúšky, Komplexný prevádzkový poriadok, Vykonávanie komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky a garančných skúšok z hľadiska ustanovení Stavebného zákona •Účasť objednávateľa na riadení stavby •Kontrola a evidencia dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdáva v priebehu výstavby a v procese odovzdania a prevzatia stavby •Kontrola plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo •Kontrola vád a nedorobkov, ktoré sú evidované v zápisoch o odovzdaní a prevzatí •Podklady pre kolaudačné konanie a účasť na kolaudačnom konaní •Oceňovanie výkonov technického dozoru •Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa projektovejdokumentácie (projektanta)•Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodetaprojektanta•Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta projektanta podľaObchodného zákonníka6. Stavbyvedúci•Výkony stavbyvedúceho - vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, vzor zmluvy na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa Obchodného zákonníka •Spolupôsobenie stavbyvedúceho pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie •Riadenie uskutočňovania stavby •Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba a odstránenie objektov zariadenia staveniska •Poskytovanie prvej pomoci na stavenisku •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko •Zmluvné zabezpečenie koordinátora bezpečnosti •Vzor zmluvy na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti podľa Obchodného zákonníka •Vzor zmluvy na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti podľa Občianskeho zákonníka •Pracovná zmluva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti •Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na ochranu pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám •Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov •Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko •Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci, Zoznam používaných bezpečnostných značiek, Označenie prekážok a nebezpečných miest •Požiadavky na osvetlenie pracovných priestorov •Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov •Ochrana zdravia pred účinkami umelého optického žiarenia pri práci •Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci •Ochrana zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci•Ochrana obyvateľstva pred ožiarením radónom a minimalizácia rizík spojených s touto expozíciou•Zmluvné zabezpečenie výkonu autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby• Vzor pracovnej zmluvy zamestnanca na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa•stavby alebo časti stavby•Dohoda o vykonaní práce na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby•alebo časti stavby•V zor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného•Vzor zmluvy na výkon činnosti autorizovaného geodeta zhotoviteľa stavby alebo časti stavby podľa Obchodného zákonníka7. Dozor, dohľad a inšpekcia orgánov štátnej správy a samosprávy•Štátny stavebný dohľad a Slovenská stavebná inšpekcia (prenos kompetencie hlavného štátneho stavebného dohľadu z Inšpekcie životného prostredia na Slovenskú stavebnú inšpekciu v súlade so zákonom č. 417/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon) •Inšpekcia práce •Štátna správa na úseku verejného zdravotníctva, Ochrana pred hlukom pri návrhu stavby a počas výstavby, Denné a umelé osvetlenie v preventívnom dozore 8. Verejné obstarávanie•Verejné obstarávanie stavebných prác•Verejné práce - vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavebného zámeru verejnej práce, vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie verejnej práce, kontrolný a skúšobný plán verejnej práce, plán užívania verejnej práce •Štátny dozor 9. Riadenie investičného projektu (stavby) •Podnikateľský zámer •Náklady investičného projektu •Ekonomické hodnotenie investičného projektu •Riadenie výstavby 10. Minimalizácia porúch stavieb•Minimalizácia porúch stavieb - štádium projektu pre stavebné povolenie •Minimalizácia porúch stavieb - štádium realizačných projektov •Minimalizácia porúch stavieb - štádium realizácie 11. Vykonávanie stavebných a montážnych prác•Vykonávanie zemných prác •Vykonávanie zakladania stavieb •Vykonávanie zvislých a vodorovných železobetónových konštrukcií Zoznam autorov:•Ing. Pavel Adamík •Ing. Kamil Beladič •Ing. Peter Albrecht •Ing. Dušan Blattner•Elga Brogyániyová •Štefan Csizmadia •Ing. Dušan Jasečko •Michal Koscelnik •Ing. Erich Lepko •Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.•Ing. Zuzana Majerníková •Ing. František Géc •Ing. Vladimír Harvan •Ing. Pavol Hronec •Ing. Milan Hurtík •Ing. Peter Ivanov •Ing. Vasil Ivanov •Ing. Ružena Ivanová, PhD. •Kvetoslava Javorská •Ing. Juraj Knappek •Ing. Milan Oleríny •Ing. Viliam Polakovič •JUDr. Olga Poráková •Ing. Peter Rybár •Ing. Ján Sališ•Ing. Pavol Staroň •Mgr. Martin Šuster, PhD •Ing. Jozef Tvrdoň•Ing. Vratislav VingálikPočet garantovaných aktualizácii: 4
INFORMACE
ISBN 0
AUTOR none
VELIKOST SOUBORU 10,40 MB
STÁHNOUT ČÍST

Stavebný zákon s komentárom

* v príručke Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka, ktorú vydáva vydavateľstvo Verlag Dashöfer, * v Cenníku na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe, ktorý vydala Slovenská komora stavebných inžinierov, * v Honorárovom poriadku Slovenskej komory architektov,

PDF Mestská Časť Bratislava-petržalka

Daňové tlačivá Daň vyberaná zrážkou. Oznámenie o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou § 43 ods. 14 (vzor sa použije za rok 2017, 2018, 2019)

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Kanada - Ontario, Québec, Atlantské provincie.pdf

Učitel a syndrom vyhoření.pdf

Rodinné právo.pdf

Vitajte na farme.pdf

Elektroterapia a fototerapia.pdf

Skvelé recepty pre telo aj dušu.pdf

Ján Stacho / Jazyk ako obraz.pdf

Nová úžitková záhrada.pdf

Čarovný les.pdf

Annina dcéra Rilla.pdf

Černí kakaduové.pdf

Traktory - Nejsilnější na světě.pdf

Laboratoř organické chemie.pdf

Miško a Brumko idú do škôlky.pdf

Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.pdf

Zábavná výučba angličtiny.pdf

Ráj a peklo.pdf

Veřejné zakázky v České republice.pdf